Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekárska a sociálna posudková činnosť
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Lekárskou posudkovou činnosťou sa: 

• hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby, 
• určuje miera funkčnej poruchy, 
• posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia, 
• posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP, posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby vykonávať opatrovanie,
• posudzuje fyzická a psychická schopnosť osoby s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas,
• posudzuje potreba osobitnej starostlivosti.


Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza posudkový lekár najmä z lekárskeho nálezu, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. Vychádzať môže aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa neho zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie.

Posudkový lekár môže predvolať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak:
• má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo
• je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru.

V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej osoby. Posudkový lekár je povinný pozvať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak o to táto osoba písomne požiada. Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené náležitosti. V posudku lekár určuje aj mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prí- lohe č. 3 zákona č 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak je osoba posúdená ako fyzická osoba s ŤZP.
Sociálnou posudkovou činnosťou sa:
• posudzujú individuálne predpoklady osoby s ŤZP (napríklad: schopnosť a úsilie osoby s ŤZP riešiť situáciu vlastným pričinením),
• posudzuje rodinné prostredie osoby s ŤZP (napríklad: rozsah pomoci, ktorú je osobe s ŤZP schopná poskytnúť jej rodina),
• posudzuje prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie osoby s ŤZP do spoloč- nosti (napríklad hodnotenie podmienok bývania osoby s ŤZP),
• posudzujú všetky druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
• navrhujú kompenzácie v jednotlivých oblastiach kompenzácie.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie. Môže sa vykonávať aj za účasti inej fyzickej osoby, ktorú si osoba s ŤZP určí a aj v prostredí, v ktorom sa osoba s ŤZP obvykle zdržiava. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je posudkový záver, ktorý obsahuje stanovené náležitosti. 

Apríl 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk