Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská služba
Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na  úkony sebaobsluhy, starostlivosti o  domácnosť a  úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v  týchto oblastiach stanovuje v  hodinách. 

Komplexnosť lekársko-sociálneho posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu a určenie jej rozsahu vytvára predpoklady pre zvýšenie objektivity celkového procesu posudzovania pre uvedené účely. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na  osobnú asistenciu). Súbeh opatrovateľskej služby je možný s peňažným príspevkom na  opatrovanie. Ide o  prípady, keď je poberateľ peňažného príspevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby odľahčenia od systematického opatrovania. Vtedy je možné poskytovať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne alebo maximálne 30 dní v roku. Počas tohto obdobia je poberateľovi peňažného príspevku poskytovaná odľahčovacia služba, čo vo vzťahu k opatrovanej osobe znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba. Uvedená skutočnosť nemá žiaden vplyv na  výšku poberaného peňažného príspevku na opatrovanie.

Prepravná služba
Prepravná služba sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na  individuálnu prepravu a  osobám s  nepriaznivým zdravotným stavom ovplyvňujúcim ich mobilitu a  orientáciu. V  praxi to znamená, že prepravnú službu môžu využívať aj osoby, ktoré majú problémy s  mobilitou len krátkodobo (napr. pri fraktúre dolnej končatiny). Preukazovanie nepriaznivého zdravotného stavu na účely prepravnej služby je veľmi jednoduché. Klient preukazuje túto skutočnosť potvrdením príslušného lekára. Odkázanosť na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje len posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Odľahčovacia služba
Táto sociálna služba je určená len fyzickým osobám – opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru v  rámci peňažného príspevku na  opatrovanie. V  čase, keď je rodinným opatrovateľom poskytovaná odľahčovacia intervencia, opatrovanej osobe sa poskytuje iná sociálna služba (napr. opatrovateľská služba). Počas týchto dní si môže opatrovateľ realizovať svoj program a plány (dovolenka, vybavenie osobných záležitostí, stretnutie s priateľmi). Takéto „voľno“ sa poskytuje sumárne na 30 dní v rámci jedného kalendárneho roka, pričom môže byť čerpané aj prerušovane po  jednotlivých dňoch, nie však po hodinách. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v plnej výške. Pomoc opatrovanej osobe môže byť zabezpečovaná priamo v jeho domácnosti
(opatrovateľskou službou), v dennom stacionári alebo v pobytovom zariadení.

Júl - August 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk