Zamestnanie matky ZŤP dieťaťa, ktorá poberá opatrovateľský príspevok

Zamestnanie matky ZŤP dieťaťa, ktorá poberá opatrovateľský príspevok
Matka, poberá peňažný príspevok na opatrovanie dieťaťa, ktoré je ZŤP a je odkázané na starostlivosť na celých 24 hod. Nemôže si dovoliť od neho vôbec odísť. Má možnosť si doma privyrobiť nejaké peniažky? Ako a koľko môže zarobiť, aby jej nebol krátený opatrovateľský príspevok? Ak by si našla vhodnú prácu popri starostlivosti o dieťa, musel by sa jej peňažný príspevok krátiť o 49,80 €?

   

Odpoveď:
Problematiku peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý poskytovanie tohto príspevku podmieňuje splnením všetkých zákonom ustanovených podmienok. Podmienky, na základe ktorých môže fyzická osoba (opatrovateľ) popri opatrovaní vykonávať zamestnanie upravuje ustanovenie § 40 ods. 15 zákona, v zmysle ktorého peňažný príspevok na opatrovanie môže byť poskytovaný len v prípade, ak mesačný príjem zo zamestnania nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. č. nepresiahne sumu 396,18 € a vykonávanie zamestnania nebude v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rozsah opatrovania ustanovuje § 14 ods. 4 zákona, v zmysle ktorého fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V (rozsah odkázanosti je 8 – 12 hodín denne) alebo VI (rozsah odkázanosti je viac ako 12 hodín denne) podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poznamenávame, že uvedený rozsah opatrovania sa považuje za splnený aj vtedy, ak sa fyzickej osobe s ŤZP odkázanej na opatrovanie poskytuje denne sociálna služba podľa zákona o sociálnych službách alebo navštevuje školské zariadenie a fyzická osoba opatruje fyzickú osobu s ŤZP po jej návrate z dennej sociálnej služby alebo zo školského zariadenia.

Účelom opatrovania je zabezpečiť každodenne pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Uvedenú pomoc, okrem výnimiek ktoré nesúvisia so zamestnaním,
môže vykonávať len jedna fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ŤZP a ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje.
Z uvedeného vyplýva, že zákon umožňuje popri opatrovaní vykonávať zamestnanie len za podmienky, že jeho vykonávanie nebude v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP a mesačný príjem z tohto zamestnania nepresiahne zákonom stanovenú hranicu. Poznamenávame,
že pri posudzovaní tejto podmienky úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú príslušné na konanie a rozhodovanie vo veci predmetného peňažného príspevku, postupujú vždy individuálne.

V prípade, keď matka zabezpečuje opatrovanie svojmu ťažko zdravotne postihnutému nezaopatrenému dieťaťu, ktoré vyžaduje celodenný dohľad (VI. stupeň odkázanosti) a toto dieťa nenavštevuje školské zariadenie alebo sa mu neposkytuje denne sociálna služba, sú možnosti vykonávať zamestnanie veľmi obmedzené. V danom prípade najvhodnejším zamestnaním by bola len práca vykonávaná doma. Pokiaľ by došlo k situácii, že si táto matka nájde vhodné zamestnanie, je povinná túto skutočnosť do 8 dní oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), a to buď písomne alebo podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom. Na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie a na jeho výplatu má vplyv aj výška príjmu z vykonávania zamestnania, ktorá nesmie presiahnuť sumu 396,18 Eur, a preto je povinnosťou tejto matky mesačne preukazovať príslušnému úradu aj výšku príjmu zo zamestnania. Poznamenávame, že v zmysle § 40 ods. 13 zákona nárok na zvýšenie peňažného príspevku na opatrovanie o 49,80 € mesačne tejto matke zanikne, a to od prvého dňa v mesiaci, v ktorom začne mať príjem zo zamestnania.

Ďalej uvádzame, že príjem zo zamestnania môže mať vplyv na výšku peňažného príspevku na opatrovanie len v prípade, ak na účely jeho výpočtu sa zohľadňuje príjem opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb a opatrovateľ patrí do okruhu týchto spoločne posudzovaných osôb (nezaopatrené dieťa, rodičia). V tomto prípade sa výška peňažného príspevku na opatrovanie určuje v závislosti od príjmu opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP, ktorou je nezaopatrené dieťa a s ňou spoločne posudzovaných osôb, do okruhu ktorých patrí aj matka tohto dieťaťa, t.j. určuje sa aj v závislosti od príjmu matky. Na účely poskytovania predmetného peňažného príspevku sa príjem každoročne prehodnocuje, a to vždy v júli bežného roka a platí do konca júna nasledujúceho roka; za obdobie, za ktoré sa príjem prehodnocuje sa považuje kalendárny rok, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Pokiaľ zistený príjem presiahne 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.č. presiahne sumu 594,27 € , v zmysle § 40 ods. 12 zákona sa základná výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovená
v § 40 ods. 7 (t.č. výška 220,52 €) zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Poznamenávame, že príjem zo zamestnania, ktorý bude mať
matka v tomto roku, bude zohľadnený až v júli 2016, kedy úrady budú prehodnocovať príjem patriaci za rok 2015.

Ako je to s príjmom k peňažnému príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov?
Bude mať matkin príjem (ak bude zamestnaná) vplyv na tieto kompenzácie, budú krátené?
Odpoveď:
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu, medzi ktoré patria aj peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov, je tiež podmienené príjmom fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb. Podmienka príjmu sa považuje za splnenú len vtedy, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb za zisťované obdobie nepresiahne 3-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu, t.č. sumu 594,27 €.
Čo sa za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu považuje/ nepovažuje upravuje ustanovenie § 18 zákona, v zmysle ktorého príjem zo zamestnania sa považuje za príjem. To znamená, že keďže matka patrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb, bude sa zohľadňovať aj jej príjem, t.j. aj príjem zo zamestnania, ktorý jej patril za zisťované obdobie. Aj v tomto prípade príjem matky zo zamestnania
patriaci za rok 2015 bude zohľadnený až v nasledujúcom kalendárnom roku, t.j. v júli 2016.

Ak na základe prehodnotenia príjmu fyzickej osoby s ŤZP a s ňou spoločne posudzovaných osôb bude mať úrad preukázané, že zistený príjem presiahol stanovenú hranicu, nárok na poskytovanie predmetných peňažných príspevkov a na ich výplatu zaniká, t.j. úrad rozhodne o ich odňatí a zastavení výplaty.
Výzva na doloženie príjmu príde poštou, priznáte všetky spomínané príjmy za predchádzajúci rok. Podľa nového zákona môžete mať priemerný mesačný príjem na jednu osobu až do výšky trojnásobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, teraz je to 594,27 €.
Na výšku ostatných peňažných príspevkov na kompenzáciu ( diéta, hygiena, prevádzka osobného motorového vozidla ) jej zamestnanie nemá vplyv.
Podľa § 38 ods.17 zákona peňažný príspevok na zvýšené výdavky nemožno poskytnúť, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom.
Peňažné príspevky na zvýšené výdavky sú:
a) na diétne stravovanie,
b) súvisiace
1. s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva,
bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
2. so zabezpečením prevádzky osobného
motorového vozidla,
3. so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Zdroj: odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

September 2015

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk