Poradenstvo

Sú medzi nami vzácni ľudia, ktorí veľmi radi pomôžu svojimi odbornými skúsenosťami a radami.
Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa, napíšte alebo im zavolajte.

 

Ľudmila Gričová, poradenstvo pri vybavovaní príspevkov z upsvar
e mail: ludmila.gricova@gmail.com 
Mgr. Zuzana Erbertováklinický logopéd
Ambulancia klinickej logopédie, Malinovského 2, Brezno
Kontakt: 0908 942 064 (večer od 18 hod).
Mgr. Katka Miklová, špeciálny pedagóg 
- aktuálne sa venujem sa deťom s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím
- moja doterajšia prax sa viaže k deťom so špecifickými poruchami učenia a poruchami správania / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia,      ADHD,ADD/
Kontakt: 0903712447 (večer od 18 hod).
infoprevas@centrum.sk  PhDr. Mária Sopková, Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie
Psychodiagnostika detí a dospelých, individuálna psychoterapia, rodinná terapia, biofeedback a neurofeedback terapia, psychologické poradenstvo pre rodičov, partnerov, rodiny, pomoc v ťažkých životných situáciach, psychológia zdravia, psychotesty vodičov, zbrane, SBS
Kontakt: T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica (Mestská časť Belveder - Polyfunkčný Dom Moyses)
Tel.: +421 (0) 048 420 49 68, Mobil: +421 905 305 244
www.narrativelife.skErika Ďurisová, fyzioterapeut - ergoterapeut špecialista, so 43 ročnou praxou celkove, z toho 30 rokov v NRC Kováčová.
Ponúkam poradenstvo v oblasti nácviku sebestačnosti, sebaobslužných úkonov, presunov, starostlivosti o handicapovaného rodinného príslušníka.
V banskobystrickom regióne som ochotná prísť do domácnosti a tieto úkony ukázať, poradiť ako pri starostlivosti postupovať, prípadne poradiť ohľadom potrebných pomôcok na uľahčenie úkonov v bežnom živote pre handicapovaného aj rodinných príslušníkov. Cena dohodou.
Kontakt: 0918/797 054
erika.durisovazv@gmail.comKomisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, Kontakt na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na  ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Kancelárie úradu sú na 4. poschodí s bezbariérovým prístupom. So svojim podnetom sa môžete obrátiť písomným podaním, ak kliknete na web stránku alebo napíšte na e-mail.
Kontakt: Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Račianska 153, 831 054 Bratislava 3
e-mail: sekretariat@komisar.sk
www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk